Przejdź do treści

Gdzie zarejestrować firmę?

Ewidencja firm jednoosobowych

Jednoosobową działalność wpisuje się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Trzeba wiedzieć, że przedsiębiorca uzyska tam tylko jeden wpis, choćby miał zamiar prowadzić więcej niż jeden rodzaj działalności, nawet bardzo się od siebie różniących. Wpis jest bowiem przypisany do osoby, a nie do działalności.

Wniosek o wpis można złożyć osobiście – w urzędzie miasta lub gminy, korespondencyjnie (wtedy z poświadczeniem notariusza) lub drogą elektroniczną – bezpośrednio na stronie CEIDG (ceidg.gov.pl). Rejestracja on-line wymaga posiadania podpisu elektronicznego albo zaufanego profilu ePUAP. Rejestracja jest bardzo prosta – jedyne, co jest do tego potrzebne, to wypełniony wniosek CEIDG-1 oraz dokument potwierdzający tożsamość.

Ewidencja spółek cywilnych

Podejmując działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej należy pamiętać, że wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składa każdy ze wspólników z osobna. Dzieje się tak dlatego, że zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcą jest każdy ze wspólników spółki cywilnej z osobna, a nie spółka cywilna jako taka. Należy pamiętać, że niezależnie od dokonania zgłoszenia działalności gospodarczej przez wspólników spółki cywilnej, osoby fizyczne tworzące tę spółkę powinny zawrzeć umowę spółki cywilnej (najlepiej w formie pisemnej).

Po uzyskaniu wpisu do CEIDG oraz zawarciu umowy spółki cywilnej, wspólnicy zobowiązani są udać się osobiście (wszyscy lub jeden ze wspólników) do Urzędu Skarbowego celem rejestracji spółki jako płatnika składek i uzyskania NIP-u dla spółki, do ZUS-u – celem rejestracji na potrzeby ubezpieczeń społecznych oraz Urzędu Statystycznego, który nada spółce numer REGON. Po otrzymaniu stosownych identyfikatorów spółki (NIP, REGON) każdy z przedsiębiorców zobowiązany jest dokonać zmiany wpisu w zakresie zgłoszenia ich do CEIDG. Wspólników spółki cywilnej obowiązują również inne procedury związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, opisane w nin. opracowaniu.

Ewidencja spółek osobowych (jawnej, partnerskiej, komandytowe, komandytowo-akcyjnej) oraz spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej)

Wszystkie spółki osobowe i kapitałowe muszą znaleźć się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek do KRS również można złożyć drogą elektroniczną, osobiście w odpowiednim dla siedziby firmy sądzie lub korespondencyjnie. Wszelkie informacje o elektronicznym dostępie do tego rejestru oraz adresy sądów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wpis do KRS wymaga dołączenia różnych dokumentów, zależnie od formy prawnej, w jakiej ma być prowadzona działalność gospodarcza. Ważna jest np. umowa spółki lub statut, nazwiska członków zarządu, prawo do zajmowania lokalu, wzory podpisów osób reprezentujących spółkę, oświadczenie o wniesieniu wymaganego kapitału czy wreszcie dowód wniesienia opłaty sądowej od wpisu (w wysokości 500 zł).

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności