Przejdź do treści

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki cywilnej

Pasek-Turystyka.png

1.REJESTRACJA FIRMY W SKRÓCIE…

 1. Wizyta w urzędzie gminy/miasta w celu „osobistej” rejestracji działalności lub założenie firmy on-line, z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie ceidg.gov.pl.
 2. Wizyta w urzędzie skarbowym (US). Jest ona konieczna w przypadku zakładania spółki cywilnej. Co prawda nie jest ona wpisywana z osobna do ewidencji, ale musi otrzymać swój NIP. Do tego celu służy druk NIP-2 oraz NIP D. Poza tym w US należy zarejestrować się jako podatnik VAT – na formularzu VAT-R (dotyczy to również firm jednoosobowych).
 3. W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności przedsiębiorca musi zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako ubezpieczony. Wcześniejsze złożenie wniosku CEIDG-1 jest zgłoszeniem do ubezpieczeń płatnika. Jeśli wykonywana działalność jest jedynym źródłem dochodów, trzeba wypełnić druk ZUS ZUA, gdy ktoś np. ma umowę o pracę, wypełnia ZUS ZZA (dla potrzeb ubezpieczenia zdrowotnego).
 4. Niektóre rodzaje działalności (np. handel alkoholem, biuro detektywistyczne, kantor) wymagają uzyskania koncesji czy zezwoleń. Trzeba się o nie starać przed założeniem firmy, jeśli ktoś chce rozpocząć swoją biznesową karierę od tego rodzaju działalności.
 5. Warto wyrobić pieczątkę – z nazwą firmy (wraz z nazwiskiem przedsiębiorcy), danymi adresowymi i kontaktowymi, oraz z REGON i NIP.
 6. Założenie konta firmowego w banku. Potrzebny jest wpis do ewidencji działalności (może to być wydruk z systemu CEIDG), warto też mieć już pieczątkę. W przypadku spółki cywilnej niezbędna jest jej umowa. O numerze konta należy poinformować urząd skarbowy i ZUS, poprzez aktualizacje danych w systemie CEIDG.

2.WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), którą prowadzi minister rozwoju w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet (www.ceidg.gov.pl).

CEIDG to system umożliwiający założenie firmy przez Internet, a przez to ogranicza formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej. W CEIDG znajdują się informacje o wszystkich przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej na terenie kraju i są one publikowane na stronie internetowej CEIDG. Każdy może bezpłatnie, poprzez wyszukiwarkę, znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą.

Wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacjo o Działalności Gospodarczej dokonuje się za pośrednictwem zintegrowanego formularza CEIDG-1, zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz dla organów współdziałających, tzn.:

a) urzędów skarbowych:

 • zgłoszenie identyfikacyjne albo zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą (NIP),
 • możliwość wyboru formy opodatkowania,

b) Głównego Urzędu Statystycznego - wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON),
c) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zgłoszenie/zmiana płatnika składek,
d) Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

UWAGA! Należy wiedzieć, że pomimo tego, że dane z wniosku CEIDG-1 trafiają do ww. instytucji (mają one dostęp do CEIDG), to przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej w celu dokonania dodatkowych czynności lub zgłoszeń. W przypadku gdy przedsiębiorca deklaruje podjęcie czynności w zakresie podatku VAT (podatku od towarów i usług) zobowiązany jest do dokonania rejestracji za pośrednictwem formularza VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym dla tego podatku.

Wniosek o wpis do CEIDG można również złożyć za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego m. in. na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl), na stronie internetowej Ministra Rozwoju (www.mr.gov.pl) lub na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (www.epuap.gov.pl) czy Pojedynczego Punktu Kontaktowego (www.biznes.gov.pl).

Podstawą do złożenia wniosku w CEIDG jest identyfikacja tożsamości osoby, której wniosek dotyczy oraz podpisanie wniosku, za pomocą:

 • podpisu elektronicznego z certyfikatem kwalifikowanym,
 • nieodpłatnego profilu zaufania na platformie ePUAP.

Zaufany profil ePUAP to narzędzie ułatwiające elektroniczne kontakty z urzędami. Uzyskanie zaufanego profilu ePUAP wymaga, po pierwsze, zalogowania się na platformie ePUAP i wypełnienia tam wniosku. Następnie trzeba odwiedzić punkt potwierdzający profil (np. urząd skarbowy, oddział ZUS-u), gdzie sprawdzana jest tożsamość (trzeba okazać dowód osobisty lub paszport). Ten drugi etap mogą ominąć osoby dysponujące podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Więcej informacji znajdziemy na stronie www.epuap.gov.pl.

Osoby, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, a nie posiadają np. podpisu elektronicznego, mogą również:

 • wypełnić wniosek on-line w CEIDG, wydrukować i przynieść do gminy lub zanotować numer wypełnionego wniosku i w ciągu 7 dni dotrzeć do gminy; wtedy urzędnik odnajdzie wniosek w CEIDG, wydrukuje go, a następnie wniosek podpisany przez przedsiębiorcę zostanie zweryfikowany. Należy zauważyć, że dzień w którym przedsiębiorca podpisze wniosek CEIDG-1 jest dniem złożenia go w urzędzie gminy.
 • składać wnioski CEIDG-1 w formie papierowej w wybranym urzędzie gminy (we właściwym referacie ds. gospodarczych), osobiście, przez pełnomocnika lub pocztą listem poleconym (wniosek musi być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza); jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na wizytę w urzędzie miasta/gminy, pracownicy odpowiedniego referatu przekształcają wniosek w formę dokumentu elektronicznego i podpisują podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP i przesyłają go do CEIDG. Osoby składające wniosek w gminie zgłaszają się do urzędu z ważnym dokumentem tożsamości.

UWAGA na oszustów! Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatna i nie wymaga żadnych nowych zgłoszeń w jakichkolwiek bazach. Niektóre firmy próbują naciągnąć świeżo zarejestrowanych przedsiębiorców na opłatę za wpis do bazy, której nazwa często łudząco przypomina nazwę CEIDG. Ich formularze wyglądają bardzo przekonująco, ale do niczego nie zobowiązują.

Numerem ewidencyjnym działalności gospodarczej jest NIP.

Zaświadczeniem o wpisie jest wydruk komputerowy ze strony internetowej CEIDG, które można pobrać samodzielnie w każdej chwili. W tym celu należy wejść na stronę internetową www.ceidg.gov.pl, przejść do Bazy przedsiębiorców, odszukać wpis podając np. NIP, REGON, nazwę lub imię i nazwisko przedsiębiorcy, otworzyć wybrany wpis, a następnie wybrać opcję Drukuj/Pobierz PDF.

3.DANE PODLEGAJĄCE WPISOWI DO CEIDG

Zgodnie z art. 25 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, rozpoczynając działalność gospodarczą, przyszły przedsiębiorca na wniosku CEIDG-1 podaje wiele informacji, z których nie wszystkie pojawią się na wpisie do CEIDG. Ponieważ każdy wniosek wprowadzany do systemu jest jednocześnie kierowany do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, rejestrując działalność podajemy m.in.:

 • dane osobowe,
 • NIP,
 • REGON (jeśli już wcześniej posiadaliśmy firmę),
 • obywatelstwo,
 • adres zamieszkania,
 • adres zameldowania,
 • firmę przedsiębiorcy (potocznie „nazwę przedsiębiorstwa”),
 • rodzaje działalności gospodarczej (czyli symbole PKD – Polskiej Klasyfikacji Działalności),
 • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • dane do kontaktu (telefon, fax, ,
 • główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
 • dane dla potrzeb ZUS/KRUS,
 • dane urzędu skarbowego, w którym będziemy się „rozliczać”
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania i prowadzonej dokumentacji rachunkowej,
 • adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • informacje o spółce cywilnej,
 • informacje o małżeńskiej wspólności majątkowej,
 • dane dotyczące rachunków bankowych
 • informacje o ewentualnych pełnomocnikach.

UWAGA! Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych – wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów prowadzenia działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

4. INNE CZYNNOŚCI DOKONYWANE W CEIDG

Wniosek CEIDG-1 jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do CEIDG,
 • wnioskiem o zmianę wpisu w CEIDG,
 • wnioskiem o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej,
 • wnioskiem o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej,
 • wnioskiem o wykreślenie wpisu w CEIDG.

W momencie kiedy wniosek CEIDG-1 zostaje wprowadzony do systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacje w nim zawarte przekazywane są do Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz wskazanego Urzędu Skarbowego. W konkretnych przypadkach może zaistnieć konieczność dodatkowego zgłoszenia się w odpowiednich urzędach, np. przy wznowieniu działalności gospodarczej, jeśli wystąpiły zmiany związane z podleganiem ubezpieczeniom społecznym konieczna będzie wizyta w ZUS lub KRUS, a zamykając działalność gospodarczą należy m.in. wyrejestrować pracowników w ZUS, zgłosić fakt zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej w KRUS i powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. Jeśli przedsiębiorca był płatnikiem VAT, naczelnikowi urzędu skarbowego powinien zgłosić fakt zaprzestania wykonywania działalności (składając druk VAT-Z). 

Zmiana wpisu w CEIDG

Należy pamiętać, że wszystkie zmiany dotyczące stanu faktycznego i prawnego (każdą zmianę danych, które zostały podane przy wpisie do CEIDG) należy zgłosić za pośrednictwem wniosku CEIDG-1 w ciągu 7 dni od ich zaistnienia.

UWAGA! Złożenie wniosku o zmianę wpisu w CEIDG zwolnione jest z opłaty.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej jest nie tylko możliwe, ale w niektórych sytuacjach wręcz przydatne. Jeśli przejściowo firma nie ma szans na zarobkowanie albo jej właściciel musi na jakiś czas przerwać prowadzenie działalności i nie ma nikogo, kto mógłby go w tym zastąpić, warto rozważyć chwilowe zawieszenie biznesu. Nie jest to równoznaczne z likwidacją firmy. Ale uwaga – takiego prawa nie ma pracodawca. Zawiesić działalność gospodarczą może tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników.

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie może wykonywać tej działalności i osiągać z niej bieżących przychodów (nie może zatem  dokonywać sprzedaży, świadczyć usług itd.).

Jednakże, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo:

 • wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
 • przyjmować należności (lub obowiązek regulować własne zobowiązania) powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
 • zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
 • uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
 • osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, np. odsetki od środków zgromadzonych na firmowym rachunku bankowym.

W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. Jednocześnie w tym czasie powinien on opłacić podatki od należności, które wpłyną po dacie zawieszenia. Nie ma natomiast obowiązku opłacania składek ZUS.

Przedsiębiorca nie będzie podlegał ubezpieczeniom do dnia poprzedzającego dzień wznowienia tej działalności. Nie musi on także składać w ZUS dokumentów rozliczeniowych. Zakład wyrejestruje ponadto członków rodziny bądź osoby współpracującej, którzy byli zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego. Wtedy przedsiębiorca, jak i inne osoby wyrejestrowane z systemu ZUS, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, jeśli nie mają innych tytułów do obowiązkowych ubezpieczeń.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

UWAGA! Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej należy zgłosić do CEIDG z wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia zawieszenia, ponieważ data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku!

Zgłoszenie informacji o zwieszeniu działalności gospodarczej zwolnione jest z opłaty.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

Data wznowienia wykonywania działalności gospodarczej podana we wniosku CEIDG-1 kończy okres zawieszenia. Taki wniosek przedsiębiorca może złożyć w każdej chwili, ale przed upływem ustawowego okresu 24 miesięcy zawieszenia. Jeżeli przedsiębiorca złoży wniosek o wznowienie działalności gospodarczej przed upływem 30 dni zawieszenie będzie nieskuteczne. Jeśli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z CEIDG przez Ministra Gospodarki.

UWAGA! Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej również należy zgłosić do CEIDG z wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu wznowienia, ponieważ data ta nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku!

Zgłoszenie informacji o wznowieniu działalności gospodarczej zwolnione jest z opłaty.

Zaprzestanie wykonywania działalności gospodarczej

O zaprzestaniu działalności gospodarczej należy zawiadomić po zaistnieniu tego faktu w terminie 7 dni, ponieważ data ta nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku! W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej.

Po złożeniu wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG informacja ta trafia także do GUS, ZUS/KRUS i wskazanego na wniosku Urzędu Skarbowego. Jednakże, w poszczególnych przypadkach przedsiębiorca dokonuje dodatkowych zgłoszeń związanych z zaprzestaniem działalności gospodarczej do właściwych instytucji np. ZUS, KRUS czy też Urzędu Skarbowego.

UWAGA! Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu w CEIDG zwolnione jest z opłaty.


5. STATYSTYKA PUBLICZNA - REGON (URZĄD STATYSTYCZNY)

REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest zbiorem informacji o podmiotach gospodarki narodowej prowadzonym w systemie informatycznym w postaci centralnej bazy danych oraz terenowych baz danych. Każdy podmiot gospodarki narodowej ma obowiązek rejestracji prowadzonej działalności w REGON.

Osoby wpisane do rejestru REGON na podstawie danych z wniosku CEIDG-1 otrzymują informację o numerze identyfikacyjnym REGON za pomocą wyszukiwarki CEIDG (numer REGON znajduje się na wpisie do CEIDG). Udostępnienie danych na stronie internetowej GUS (www.stat.gov.pl) jest potwierdzeniem dokonania wpisu tych informacji w rejestrze REGON. W przypadku konieczności posiadania zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w urzędzie statystycznym właściwym ze względu na adres zamieszkania.

Zmiana danych objętych obowiązkiem wpisu do rejestru REGON, które nie podlegają równocześnie zgłoszeniu do CEIDG lub odpowiednio w rejestrze przedsiębiorców, podlega reżimowi ustawy o statystyce publicznej. W tym przypadku przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć wniosek RG-1 we właściwym terytorialnie urzędzie statystycznym.

UWAGA! Nowelizacja z dnia 19 grudnia 2008r. ustawy o statystyce publicznej zniosła wymóg posługiwania się przez podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru REGON w kontaktach urzędowych i związanych z obrotem gospodarczym zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON oraz podawanie tego numeru w pieczęciach firmowych oraz drukach urzędowych (uchylenie ust. 3 w art. 43 ww. ustawy).

6. ZGŁOSZENIE PODATNIKA W URZEDZIE SKARBOWYM

Jak już wspomniano, za pośrednictwem wniosku CEIDG-1:

 • dokonujemy rejestracji/ aktualizacji numeru identyfikacyjnego NIP,
 • wybieramy rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej z następujących:
  • księgi rachunkowe,
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
  • ryczałt,
  • karta podatkowa,
 • wybieramy odpowiednią formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z następujących:
  • opodatkowanie na zasadach ogólnych,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • karta podatkowa,
 • wskazujemy miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej i podmiot odpowiedzialny za jej prowadzenie.

Nadanie numeru NIP jest bezpłatne i dokonywane jest przez urząd skarbowy w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku CEIDG-1.

UWAGA! Warto wiedzieć, że osoba fizyczna, która posiada NIP, a rozpoczyna indywidualnie działalność gospodarczą, nie musi występować o jego nadanie. Jej osobisty NIP staje się „NIP-em firmy”.

Inaczej wygląda to w przypadku spółki cywilnej, której musi być nadany NIP odrębny od NIP-ów wspólników. W celu uzyskaniu numeru NIP, wspólnicy spółki cywilnej powinni udać się do właściwego urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby spółki cywilnej) i przedłożyć umowę spółki cywilnej.

Szczegółowe informacje nt. podatków i obowiązków podatkowych znajdziesz w poradniku PODATKI I OBOWIĄZKI PODATKOWE PRZEDSIĘBIORCY.

7. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH LUB KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOLECZNEGO

Zgłoszenie płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Zgłoszenie płatnika składek za pośrednictwem wniosku CEIDG-1 nie finalizuje procedury rejestracji działalności gospodarczej dla celów ubezpieczenia społecznego. W ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności należy złożyć we właściwej (zgodnie z adresem głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej) jednostce ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnych i zdrowotnych osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą i ewentualnych członków rodziny oraz uzyskania informacji dotyczącej opłacania składek i składania deklaracji.

Jeśli prowadzenie działalności gospodarczej będzie jedynym tytułem do ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia formularza ZUS ZUA. Jeśli jednak przedsiębiorca posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych i będzie spełniał warunki do podlegania wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, składa formularz ZUS ZZA.

Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, staje się pracodawcą i będzie na nim ciążył obowiązek zgłoszenia pracowników do ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty zawarcia z pracownikiem umowy o pracę lub rozpoczęcia innej formy współpracy.

UWAGA! Zgłoszenie firmy w ZUS-ie nie podlega opłacie.

Szczegółowe informacje nt. ubezpieczeń znajdziesz w poradniku UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY WZGLĘDEM ZUS.

Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna, zgodnie z przepisem art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 50 poz. 291 ze zm.) może nadal podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, jeśli:

1) podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

2) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy prowadzeniu tej działalności; oświadczenie to można złożyć na wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG-1 odpowiednio wypełniając rubrykę „Dane dla potrzeb KRUS”; złożenie wniosku w tej formie do organu ewidencyjnego traktowane jest jak dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia w KRUS,

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,

4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna, podlega corocznej waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem i jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; w drodze obwieszczenia Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi.

Zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy rolnik lub domownik prowadzący w poprzednim roku podatkowym pozarolniczą działalność gospodarczą obowiązany jest złożyć w KRUS wraz z oświadczeniem, o którym jest mowa w pkt. 2) do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego.

Jeśli kwota podatku dochodowego przekroczy "roczną kwotę graniczną", a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie/oświadczenie w jednostce KRUS, chyba że ten rolnik lub domownik zaprzestał prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w sposób trwały lub okresowy przed upływem tego terminu. Osoba ubezpieczona winna w ciągu 14 dni zgłosić fakt zaprzestania wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej.

Rolnik lub domownik prowadzący dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą będzie zobowiązany do opłacania miesięcznej składki podstawowej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w podwójnym wymiarze. Natomiast na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie składka za te osoby opłacana jest w pojedynczej wysokości, tak samo jak za pozostałych ubezpieczonych, którzy pozarolniczej działalności gospodarczej nie prowadzą.

Przez rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej rozumie się także wznowienie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej po jej okresowym zawieszeniu i zmianę rodzaju lub przedmiotu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pasek-Turystyka.png

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności