Skip to main content

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

PREZYDENT JELENIEJ GÓRY WYDAJE:

1. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ktore dotyczą:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

2. zezwolenia jednorazowe na okres do 2 dni, podczas organizowanych imprez,

3. zezwolenia dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu przyjęć, na okres do 2 lat,

4. zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych.

WARUNKI SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA JELENIEJ GÓRY

Warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych reguluje Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U.2007 Nr 70 poz. 473 ze zmianami) oraz Uchwała Nr 73/IX/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 10 czerwca 2003 r.  w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, a także wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w określonych miejscach i obiektach na terenie miasta Jeleniej Góry.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości stanowi, iż zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych m.in.:

 • na terenie szkół oraz innych zakładów, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i domów studenckich,
 • na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników,
 • w miejscach i czasie masowych zgromadzeń,
 • w środkach i obiektach komunikacji publicznej.

TRYB UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA

Zezwolenie wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Po złożeniu wniosku dokonywana jest wizja placówki, w której ma być prowadzona sprzedaż alkoholu. Celem wizji jest stwierdzenie, czy placówka spełnia wymogi stawiane przez ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz uchwałę Rady Miejskiej Jeleniej Góry.

Następnie wniosek opiniuje Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jeleniej Górze. Opinia ta wyrażona jest w formie postanowienia, na które przysługuje stronie zażalenie (do Samorządowego Kolegium Odwoławczego) w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Postanowienie zawierające opinię uprawomocnia się po 7 dniach.

Po uprawomocnieniu się postanowienia, wydawane jest zezwolenie. Zezwolenia wydaje się na czas oznaczony.

Przed wydaniem zezwolenia należy wnieść stosowną opłatę za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, którą można uiścić w kasach urzędu lub na jego rachunek: Urząd Miasta Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58 Bank Millenium SA I Oddział Jelenia Góra, numer rachunku 98 1160 2202 0000 0000 6011 5566


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydawane jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy.
pobierz wniosek

Załączniki do wniosku:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych ( np. akt własności, umowę najmu a w przypadku tzw. ogródków gastronomicznych- umowę dzierżawy gruntu bądź decyzję o zajęciu pasa drogowego)
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz. U.  z 2018. poz. 1541 z późn. zm.).

CZAS NA JAKI WYDAJE SIĘ ZEZWOLENIE 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży- nie krótszy niż 2 lata.

OŚWIADCZENIE O WARTOŚCI SPRZEDANYCH NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYSOKOŚĆ OPŁATY

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali już zezwolenie i prowadzili sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. 

druk oświadczenia do pobrania

Przedsiębiorca wylicza sam wysokość opłaty za dany rok kalendarzowy (w którym chce korzystać z zezwolenia) według  zasad określonych w ustawie, to jest, w przypadku kiedy roczna sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 % oraz piwa - 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 37 500 zł dla napojów alkoholowych powyżej  4,5 % do 18 % (z wyjątkiem piwa) - 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów,
 • 77 000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18 %  - 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła wymienionej wyżej wartości, wnoszą opłatę podstawową (jak to opisano przy wydaniu zezwolenia).

Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych!

Opłata,  wnoszona jest na rachunek Urzędu Miasta w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem,  w  trzech   równych   ratach   w   terminach   do   dnia  31 stycznia, 31 maja  i 30  września   danego   roku   kalendarzowego. Niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie opłaty we wskazanych terminach, powoduje wygaśnięcie zezwoleń.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z przyczyn wymienionych wyżej, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.


W sprawach zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zapraszamy do pok. 003 w budynku Urzędu Miasta przy ul. Stefana Okrzei 10 (parter) lub pod nr. tel.: 75 754 9871 lub 9861.


Pasek-Turystyka.png

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności