Skip to main content

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991 r.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Płatnikami podatku od nieruchomości są:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rokrocznie rada gminy (w drodze uchwały), z tym że stawki nie mogą przekroczyć wysokości stawek określonej przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. 

 

Rada Miejska w dniu 17 listopada 2021 r. podjęła Uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku w mieście Jelenia Góra:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł od 1 m2 powierzchni;

b) zajętych i wykorzystywanych na pola golfowe - 0,01 zł od 1 m2 powierzchni;

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni;

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.

Rada Miejska w dniu 29 listopada 2019 r. podjęła Uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości, która obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2020 i 2021 roku w mieście Jelenia Góra:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;

b) zajętych i wykorzystywanych na pola golfowe - 0,01 zł od 1 m2 powierzchni;

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni;

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Ponadto w roku bieżącym Rada Miejska Jeleniej Góry, w związku z sytuacją związaną z wprowadzeniem stanu epidemii, w dniu 29.04.2020 r. podjęła szereg uchwał w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznych COVID-19 w ramach możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 w dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), w ramach której przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.

Przedmiotowa ustawa wprowadziła w art.15p i art.15q delegację do podjęcia przez rady gmin wyłącznie ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto, w dniu 16 kwietnia 2020 r. uchwalona została ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w której na podstawie art. 73 ust. 25-26 wprowadzono do art.15p i 15q nowy ust.2 rozszerzając grupy przedsiębiorców o organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

W oparciu zatem o przepisy art. 15p ust. 1 i ust. 2, art. 15q, art. 15zzzf tej ustawy, oraz uregulowania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), przyjęte zostały przez Radę Miejską Jeleniej Góry nowe rozwiązania w zakresie ulg i zwolnień dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, są to:

 1. uchwała Nr 194.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Uchwała dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należących do określonych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, za miesiąc kwiecień 2020 r. w którym obowiązywał stan epidemii w związku z SARS-CoV-2;
 2. uchwała Nr 193.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jelenia Góra, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała przedłuża terminu płatności podatku od nieruchomości wszystkim przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 tej ustawy, będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jelenia Góra, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wyznaczając następujące terminy:
  1. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  2. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej oraz organizacjom pozarządowym, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 tej ustawy – termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.

W przypadku gdy nowe wzory formularzy zostaną określone w drodze rozporządzenia, co wynika z Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, odpowiednia informacja zostanie zamieszczona na stornie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Obowiązujące formularze na 2020 rok

 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Każdy przedsiębiorca, który podjął decyzję o prowadzeniu działalności we własnym mieszkaniu musi pamiętać, że informację o tym powinien przekazać do urzędu gminy. Na tej podstawie ustalane jest bowiem, czy dochodzi do przekształcenia mieszkania (lub jego części) w lokal użytkowy i czy istnieje konieczność zastosowania wyższej stawki podatku od nieruchomości.

Dla przykładu… Stawka podatku od nieruchomości za 1m2 lokalu mieszkalnego wynosi obecnie w Jeleniej Górze 0,81 zł, natomiast dla budynku lub jego części, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zajęte na prowadzenie działalności, podatek ten wynosi 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Jak widać różnica jest ogromna.

W tym miejscu należy podkreślić, że nie zawsze następuje zmiana sposobu użytkowania lokalu (a tym samym nakładany jest wyższy podatek od nieruchomości). Ma ona miejsce w sytuacji, gdy mieszkanie w całości lub w wydzielonej części służy jedynie prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast firma jest prowadzona w pomieszczeniu, które wykorzystywane jest także do celów mieszkaniowych, wówczas nie ma podstaw do zmiany stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Oznacza to, że samo prowadzenie działalności w mieszkaniu nie jest podstawą do płacenia wyższego podatku. Powstanie ona natomiast, kiedy przedsiębiorca wydzieli pokój np. na cele stworzenia w nim biura lub gabinetu lekarskiego. Samo wstawienie biurka, komputera i regału z kilkoma segregatorami nie jest wystarczające do ustanowienia wyższej stawki podatku.

Więcej informacji nt. podatku od nieruchomości znaleźć można tutaj:

http://bip.jeleniagora.pl/contents/50.

W Urzędzie Miasta Jelenia Góra sprawy podatku od nieruchomości prowadzi:

Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Sudecka 29

osoby fizyczne: pokój 28, tel. (75) 75 46 221, (75) 75 46 238

osoby prawne: pokój 39, tel. (75) 75 46 218

e-mail: podatki_um@jeleniagora.pl

 

 

 

 

 

 

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności