Dla Inwestora

  

 

Miasto prowadzi szereg działań w zakresie przyciągania inwestorów i rozwoju miasta wynikających z przyjętych planów i dokumentów strategicznych, przede wszystkim zaś „Strategii Rozwoju Miasta Jeleniej Góry na lata 2014-2025”.
 
Miasto Jelenia Góra wspiera lokalną gospodarkę. Wśród działań na rzecz przedsiębiorców i inwestorów warto wymienić:
 • program zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Jeleniej Góry (Uchwała Nr 529.LVIII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2014r. - zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy utworzą nowe miejsca pracy i utrzymają zwiększone zatrudnienie przez okres co najmniej 12 miesięcy);
 • dbałość o rozwój Strefy Przemysłowej oraz innych terenów inwestycyjnych: budowa dróg (dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej wybudowano m.in. łącznik – drogę łączącą Strefę Przemysłową z dzielnicami Jeleniej Góry, z końcem 2016 roku złożono wniosek dot. uzbrojenia kolejnych działek inwestycyjnych zarówno na terenie Strefy Przemysłowej, jak i nowych terenów inwestycyjnych), budowa kanalizacji i wodociągów, porządkowanie nieruchomości; na w/w obszarze istnieje możliwość wytyczania działek pod konkretne zapotrzebowanie inwestorów; 
 • systematycznie uchwala są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając sugestie zgłaszane przez przedsiębiorców i inwestorów (93% powierzchni miasta objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego);
 • zapewnienie profesjonalnej obsługi inwestora oraz pomoc „pilota inwestycyjnego” (pracownika Urzędu Miasta) podczas całego procesu inwestycji tel.: 757546348 e-mail: inwestor@jeleniagora.pl;
 • wsparcie inwestorów poprzez przyspieszenie procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji;
 • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń (np. zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, licencje na transport, itd.) – kompleksowe wsparcie świadczone przez pracowników Centrum Obsługi Klienta; tel.: 757546356;
 • podejmowane są działania służące promocji walorów gospodarczych i ofert inwestycyjnych, m.in. w wydawnictwach ponadregionalnych, na portalach internetowych, na targach turystycznych i konferencjach, w telewizji ogólnopolskiej, itp., wydano Informator Inwestycyjny (w 3 wersjach językowych – polskiej, angielskiej i niemieckiej);
 • udostępnianie miejskich lokali użytkowych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej (wynajem i sprzedaż), tel. 757546214, e-mail: wgm_um@jeleniagora.pl;
 • wsparcie w zakresie poszukiwania wykwalifikowanych pracowników; 
 • dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb inwestorów.
 
Poza ww. elementami, kluczowym narzędziem przekazywania informacji o inwestycyjnej ofercie gminy są bezpośrednie spotkania z inwestorami, często połączone z wizytą w terenie. 
Większość urzędów ważnych dla biznesu i nowych inwestycji zlokalizowana jest w centrum miasta lub niedalekiej odległości co znacznie ułatwia prowadzenie biznesu w Jeleniej Górze. Warto podkreślić, że Strefa Przemysłowa znajduje się w odległości ok. 4 km od centrum miasta, z którym jest bardzo dobrze skomunikowana.
Miasto pozyskuje środki zewnętrzne na uzbrojenie i przygotowanie pod kątem inwestorów kolejnych terenów inwestycyjnych oraz promocję gospodarczą. Dzięki wsparciu ze środków UE w 2017 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Inwestuj w Jeleniej Górze – promocja gospodarcza terenów inwestycyjnych”, w efekcie której zrealizowanych zostanie szereg przedsięwzięć mających na celu promocję Jeleniej Góry w kraju i zagranicą.  
 
Wysoki poziom obsługi inwestora potwierdza uzyskane przez Jelenia Górę Godło „Przyjazna Gmina 2017” wyróżniające miasto w działaniach związanych z promocją, wspieraniem i obsługą inwestycji oraz I miejsce w konkursie Gwiazdy Biznesu 2017 w kategorii „Samorząd Przyjazny Biznesowi”.
 Więcej informacji:

   

  Grupa: