Przejdź do treści

Koszty założenia firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z następującymi kosztami:

  • opłaty związane z wpisaniem przedsiębiorcy do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS),
  • opłaty pobierane przez notariusza przy spisywaniu umowy (taksa notarialna) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC),
  • opłaty za uzyskanie koncesji, zezwolenia lub licencji w przypadku prowadzenia tzw. działalności reglamentowanej.


Opłaty związane z wpisaniem przedsiębiorcy do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS)

Osoba zamierzająca rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą (lub planująca założenie spółki cywilnej) nic nie płaci za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki - cała procedura rejestracji jest bezpłatna, podobnie zresztą jak zmiana danych znajdujących się w CEIDG, zawieszenie i wznowienie działalności lub wykreślenie wpisu z CEIDG.

Przedsiębiorca myślący o założeniu spółki innego rodzaju niż cywilna (osobowej lub kapitałowej), musi liczyć się z kosztami rejestracji spółki w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - 500 zł (lub 250 zł – w przypadku rejestrowania spółki z wykorzystaniem wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym) oraz kosztem ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (100 zł). Niestety, opłacie podlega również każda zmiana danych wpisanych do KRS (np. zmiana adresu, składu zarządu, przedmiotu działalności) - wynosi ona 250 złotych. Ponadto zmiana wpisu w rejestrze, poza pewnymi wyjątkami, podlega również obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (koszt ogłoszenia wynosi 100 złotych).

UWAGA! Od 2012r. można korzystać z dobrodziejstw e-administracji i odpisy z KRS oraz CEIDG uzyskać szybko i – co ważne - bezpłatnie! Resort sprawiedliwości uruchomił system umożliwiający wygenerowanie aktualnego odpisu KRS on-line. Można go bezpłatnie pobrać, korzystając ze strony Krajowego Rejestru Sądowego. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą aktualny wpis do ewidencji można znaleźć na stronie CEIDG. Teraz można zaoszczędzić czas i pieniądze przy kompletowaniu dokumentacji wymaganej od przedsiębiorców przy różnych okazjach.


Opłaty pobierane przez notariusza przy spisywaniu umowy (taksa notarialna) oraz podatek od czynności cywilnoprawnych (podatek PCC)


Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej nie wymaga wizyty u notariusza – nie ma tu umowy, nie ma więc taksy notarialnej, nie ma również podatku od czynności cywilnoprawnych (podatku PCC).

W przypadku spółki cywilnej, jawnej i partnerskiej należy spisać umowę w formie pisemnej, nie trzeba jednak robić tego w obecności notariusza. W związku z powyższym nie uiszcza się taksy notarialnej, zaś podatek PCC wyniesie w tym przypadku 0,5% wartości wniesionego wkładu i uiszcza się go bezpośrednio w urzędzie skarbowym, właściwym dla siedziby spółki (za podstawę bierze się łączną wartości rzeczy i praw majątkowych wniesionych do majątku spółki przez wspólnika, do której nie wlicza się osobistej pracy wykonywanej na rzecz spółki).

Powołanie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej wymaga spisania umowy w formie aktu notarialnego, co wiąże się z wniesieniem taksy notarialnej, której wysokość zależna jest od wysokości kapitału zakładowego spółki, oraz uiszczenia podatku PCC w wysokości 0,5% wartości wniesionego wkładu (pomniejszonego wcześniej o wysokość taksy notarialnej i koszty rejestracji spółki w KRS i ogłoszenia w MSiG) - podatek ten zostanie pobrany przez samego notariusza w trakcie spisywania umowy.

Przykład:

  • przy wartości wkładu w wysokości 5 000 zł maksymalna taksa notarialna wynosi 160 zł + podatek 23% VAT czyli ok. 195,80 zł, podatek PCC - 17 zł (w zaokrągleniu).
  • przy wysokości wkładu w wysokości 50 000 zł maksymalna taksa notarialna wynosi 910 zł + podatek 23% VAT czyli ok. 1 119,30 zł, podatek PCC - 240 zł (w zaokrągleniu).

Opłaty za uzyskanie koncesji, zezwolenia lub licencji w przypadku prowadzenia tzw. działalności reglamentowanej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, istnieją takie rodzaje działalności gospodarczej, których prowadzenie wymaga nie tylko uzyskania wpisu do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS), ale dodatkowo nakłada na przedsiębiorców obowiązek uzyskania przewidzianych prawem koncesji, zezwoleń, uprawnień lub wpisu do rejestru działalności regulowanej.

O tym czy dana działalność jest działalnością reglamentowaną decydują przepisy regulujące dany rodzaj działalności oraz wspomniana już w nin. opracowaniu Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Za wydanie koncesji bądź wpis do rejestru działalności regulowanej pobierana jest opłata skarbowa (chyba, że przepisy dotyczące koncesji lub działalności regulowanej stanowią inaczej), której wysokość uzależniona jest od rodzaju pozwolenia i okresu, na jaki zostało wydane. Za wydanie zezwolenia, licencji bądź zgody pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w aktach prawnych dotyczących poszczególnych dziedzin działalności gospodarczej.

Przykładowe opłaty (w 2016 roku):

Koncesja

obrót paliwami ciekłymi

616 zł

ochrona osób i mienia

616 zł

Zezwolenie

na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży  (Ustawa o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

3150 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy (zezwolenie na sprzedaż piwa, wina i wódki)

na prowadzenie apteki (Ustawa Prawo farmaceutyczne)

opłata skarbowa w wysokości 5-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej);

w roku 2016 opłata ta wynosi 9250 zł

Licencja

na wykonywanie transportu drogowego osób, np. taksówkami (Ustawa o transporcie drogowym)

wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji, obszaru, w obrębie którego przewozy mają być wykonywane;

dla przykładu: na obszarze gminy ok. 200 zł przy okresie ważności licencji od 2 do 15 lat (od 15 do 30 lat – 250 zł, od 30 do 50 lat – 300 zł)

Działalność regulowana

organizowanie imprez turystycznych (działalność organizatora turystyki)

514 zł

usługi detektywistyczne

616 zł


Szczegółowe informacje nt. procedur związanych z pozyskaniem koncesji, zezwoleń, licencji oraz wpisów do rejestru działalności regulowanej znaleźć można na stronie tzw. Punktu Kontaktowego, tj. www.biznes.gov.pl, w zakładce „Procedury”.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności