Przejdź do treści

Źródła informacji o nieruchomościach

Źródła informacji o nieruchomościach

Ewidencja gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków to jednolity dla całego kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami. Jest ona niezwykle ważna gdyż stanowi podstawę planowania przestrzennego, wymiaru podatków, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków regulują następujące dokumenty:

  • Ustawa z 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków

Ewidencja gruntów i budynków jest prowadzona przez starostów. Właściciele i użytkownicy nieruchomości mają obowiązek zgłaszać właściwemu staroście wszelkie zmiany danych objętych ewidencją gruntów i budynków w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania tych zmian. Obowiązek ten nie dotyczy oczywiście zmian danych wynikających z decyzji właściwych organów. 

Informacje o gruntach, budynkach i lokalach znajdują się w operacie ewidencyjnym. Operat składa się z: map, rejestrów i dokumentów uzasadniających wpisy do tych rejestrów. Informacje zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne. Informacji tych udziela się odpłatnie – odpłatnie są także wykonywane na żądanie osoby zainteresowanej wyrysy i wypisy z operatu ewidencyjnego. Wysokość pobieranej opłaty uzależniona jest od rodzaju i zakresu udzielanych informacji oraz wydawanych dokumentów. 

O nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Miasta Jeleniej Góry informacji udziela:

  • nieruchomości zabudowane i lokale użytkowe
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
ul. Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra, I piętro, pokój 111
tel.: 75 754 6228 lub 9893
  • nieruchomości niezabudowane
Wydział Rozwoju Miasta 
ul. Ptasia 2-3, 58-500 Jelenia Góra, II piętro, pokój 221
tel.: 75 754 6303 lub 6304
Oferta nieruchomości prezentowana jest również na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra www.nieruchomosci.jeleniagora.pl

Pasek-Turystyka.png

Księgi wieczyste

Stan prawny nieruchomości można ustalić na podstawie ksiąg wieczystych. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Księga wieczysta zawiera cztery działy, z których:

  1. pierwszy obejmuje oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związanych z jej własnością,
  2. drugi obejmuje wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego,
  3. trzeci przeznaczony jest na wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych, z wyjątkiem hipotek, na wpisy ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz na wpisy innych praw i roszczeń, z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek,
  4. czwarty przeznaczony jest na wpisy dotyczące hipotek.

Księgi wieczyste i akta ksiąg wieczystych przechowuje się w sądzie. Księgi wieczyste są jawne, nikt nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej. Domniemywa się, że prawo jawne z księgi wieczystej jest wpisane zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym, a prawo wykreślone nie istnieje. Każdy może przeglądać księgi wieczyste w obecności pracownika sądu, a na żądanie osób zainteresowanych wydawane są odpłatnie odpisy ksiąg wieczystych według ostatniego stanu wpisów. 

Aby sprawdzić treści wpisów ujawnionych w księdze wieczystej lub uzyskać (odpłatnie) stosowny odpis należy zwrócić się do właściwego sądu rejonowego. Księgi wieczyste dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Jeleniej Góry prowadzone są przez:

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - VI Wydział Ksiąg Wieczystych 
ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra 
tel.: (75) 67 12 950
e-mail: srjg.ksiegi@jelenia-gora.sr.gov.pl

Księgi wieczyste, zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece prowadzone są w systemie informatycznym, wprowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości w 2003r. Bezpośredni wgląd do księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym polega na wywołaniu na ekran monitora żądanej księgi wieczystej.

Księgi Wieczyste można przeglądać pod adresem: http://ekw.ms.gov.pl/

Szczegółowe informacje nt. ksiąg wieczystych (w tym informacje nt. opłat i formularzy) znaleźć można na stronie: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/ksiegi-wieczyste/

Pasek-Turystyka.png

Opracowania planistyczne

Opracowania planistyczne są jedynymi z obligatoryjnych źródeł informacji dotyczących przeznaczenia terenu. Systematykę opracowań planistycznych i tryb ich przygotowania został uregulowany w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu przestrzennym. Na poziomie gminy takimi opracowaniami są: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, przy jednoczesnym uwzględnieniu uwarunkowań, celów i kierunków polityki przestrzennej województwa i państwa. Studium uchwalane jest przez Radę Gminy, ale nie jest prawem miejscowym. Studium jest uchwalane dla obszaru całej gminy i stanowi wyjściowe opracowanie planistyczne, analizujące możliwości i potrzeby gminy, stanowi bazę dla sporządzania planów miejscowych – ustalenia planów miejscowych nie mogą być sprzeczne z ustaleniami studium.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest prawem miejscowym, w którym określa się sposób zagospodarowania i warunki zabudowy na obszarze objętym planem. 

Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. Studium oraz plany zagospodarowania przestrzennego są dostępne na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra oraz w siedzibie Urzędu Miasta Jelenia Góra:

Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa – Referat Architektury i Urbanistyki 

ul. Ptasia 6A, II piętro, pokój 201, 58-500 Jelenia Góra 
tel.: (75) 75 46 327, (75) 75 46 369 
e-mail: urbanistyka_um@jeleniagora.plwuaib_um@jeleniagora.pl

W przypadku braku planu miejscowego zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych wymaga ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści zamieszcza się w decyzji. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Decyzję o warunkach zabudowy z upoważnienia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry wydaje Wydział Architektury, Urbanistyki i Budownictwa – Referat Architektury i Urbanistyki.

Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być ono dokonane.

Pasek-Turystyka.png

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności