Przejdź do treści

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości SA

ul. Papieża Jana Pawła II 11A, 58-400 Kamienna Góra

tel: +48 (75) 645 20 30

e-mail: strefa@ssemp.pl

www.ssemp.pl

 

Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości (KSSEMP) została powołana na podstawie ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (z późniejszymi zmianami).

W myśl Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarzadzającym na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji obszar będący we własności KSSEMP obejmuje następujące powiaty: jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, m.Jelenia Góra, milicki, trzebnicki, zgorzelecki, kępiński, ostrowski, bolesławiecki. 

Przedsiębiorca inwestujący na terenie Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości nabywa prawo do korzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

KSSEMP zapewnia:

  • pomoc publiczną w wysokości 25% nakładów inwestycyjnych przy prowadzeniu działalności co najmniej 5 lat (45% i 35% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw przy prowadzeniu działalności co najmniej 3 lata),
  • pomoc publiczną z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy, utrzymanych przez okres co najmniej 5 lat, w wysokości 25% wartości dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników (45% i 35% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw – miejsca pracy utrzymane co najmniej 3 lata).

Pułapy pomocy określone stosuje się w odniesieniu do całkowitej kwoty pomocy ze środków publicznych dla projektu objętego pomocą, niezależnie od tego, czy pomoc pochodzi ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych czy wspólnotowych.


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji daje możliwość dokonywania inwestycji objętych pomoca publiczną nie tylko na terenie dawnych stref ekonomicznych, ale także na dowolnie wybranej przez inwestora nieruchomości. Zgodnie z zapisami w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikację produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianę dotyczacą peocesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.

Otrzymanie decyzji o wsparciu jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych lub osób fizycznych. Pula zwolnienia zależy od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji przedsiębiorstwa.

Aktualnie, żeby otrzymać decyzję o wsparciu należy spełnić kryteria ilościowe i jakościowe. Kryteria ilościowe to minimalny poziom nakładów inwestycyjnych, który zależy od wielkości przedsiębiorstwa oaz od stopy bezrobocia w powiecie. Kryterium jakościowe zawarte są w Rozporzadzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielonej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności