Przejdź do treści

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze

ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra
tel.: +48 (75) 64-73-160 do 162
e-mail: wrje@praca.gov.pl

www.urzadpracy.jgora.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy wykonuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Świadczy usługi na rzecz osób poszukujących pracy i bezrobotnych oraz pracodawców.

Oferta dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy obejmuje m. in. pośrednictwo pracy, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe oraz przyznawanie środków dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie pracodawców polega przede wszystkim na pozyskaniu odpowiednich kandydatów do zatrudnienia i dofinansowaniu nowych miejsc pracy ze środków Funduszu Pracy.

 

Ponadto, do zadań PUP należy m.in.:

  • opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
  • rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
  • inicjowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy,
  • inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,
  • inicjowanie, organizowanie i finansowanie projektów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji bezrobotnych,
  • opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
  • inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub łagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  • współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
  • realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES,
  • organizowanie i finansowanie szkoleń.

 

Przy realizacji zadań PUP współdziała z innymi instytucjami rynku pracy, organami administracji rządowej i samorządowej, z radami zatrudnienia, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi, fundacjami i stowarzyszeniami.

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności