Przejdź do treści

Podatek od Nieruchomości

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości w Polsce jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Regulują go przepisy Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 12 stycznia 1991r.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

  • grunty,
  • budynki lub ich części,
  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Płatnikami podatku od nieruchomości są:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rokrocznie rada gminy (w drodze uchwały), z tym że stawki nie mogą przekroczyć wysokości stawek określonej przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2022 roku w mieście Jelenia Góra:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,03 zł od 1 m2 powierzchni;

b) zajętych i wykorzystywanych na pola golfowe - 0,01 zł od 1 m2 powierzchni;

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 5,17 zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,54 zł od 1 m2 powierzchni;

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2021 roku w mieście Jelenia Góra:

 

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2%  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;

b) zajętych i wykorzystywanych na pola golfowe - 0,01 zł od 1 m2  powierzchni;

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni;

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku w mieście Jelenia Góra:

 

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2%  ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m2 powierzchni;

b) zajętych i wykorzystywanych na pola golfowe - 0,01 zł od 1 m2 0,01 zł od 1 m2 powierzchni;

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior

i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m2 powierzchni;

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku w mieście Jelenia Góra:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
za wyjątkiem:

- zajętych i wykorzystywanych na ogólnodostępne parkingi wielopoziomowe i nieznajdujące się w obiektach budowlanych związanych z działalnością handlową, dla których stawka wynosi - 11,00 zł
od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałemsiewnym - 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkachi opłatach lokalnych.

3) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni;

b) zajętych i wykorzystywanych na pola golfowe - 0,01 zł od 1 m2 powierzchni;

c) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni;

e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m2 powierzchni.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości w 2017 roku w mieście Jelenia Góra:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,06 zł 1 m2 powierzchni użytkowej, za wyjątkiem: 

- zajętych i wykorzystywanych na ogólnodostępne parkingi wielopoziomowe i nieznajdujące się w obiektach budowlanych związanych z działalnością handlową, dla których stawka wynosi - 11,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,59 złod 1 m2 powierzchni użytkowej, 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,62 zł 1 m2 powierzchni użytkowej; 

2) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

3) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni, za wyjątkiem:

- zajętych i wykorzystywanych na pola golfowe, dla których stawka wynosi – 0,01 zł od 1 m2 powierzchni; 

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni, ; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni; 

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 177), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 2,98 od 1 m2 powierzchni.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Każdy przedsiębiorca, który podjął decyzję o prowadzeniu działalności we własnym mieszkaniu musi pamiętać, że informację o tym powinien przekazać do urzędu gminy. Na tej podstawie ustalane jest bowiem, czy dochodzi do przekształcenia mieszkania (lub jego części) w lokal użytkowy i czy istnieje konieczność zastosowania wyższej stawki podatku od nieruchomości.

Dla przykładu… Stawka podatku od nieruchomości za 1m2 lokalu mieszkalnego wynosi obecnie w Jeleniej Górze 0,74 zł, natomiast dla budynku lub jego części, które są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz zajęte na prowadzenie działalności, podatek ten wynosi 22,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Jak widać - różnica jest ogromna.

W tym miejscu należy podkreślić, że nie zawsze następuje zmiana sposobu użytkowania lokalu (a tym samym nakładany jest wyższy podatek od nieruchomości). Ma ona miejsce w sytuacji, gdy mieszkanie w całości lub w wydzielonej części służy jedynie prowadzeniu działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast firma jest prowadzona w pomieszczeniu, które wykorzystywane jest także do celów mieszkaniowych, wówczas nie ma podstaw do zmiany stawki opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Oznacza to, że samo prowadzenie działalności w mieszkaniu nie jest podstawą do płacenia wyższego podatku. Powstanie ona natomiast, kiedy przedsiębiorca wydzieli pokój np. na cele stworzenia w nim biura lub gabinetu lekarskiego. Samo wstawienie biurka, komputera i regału z kilkoma segregatorami nie jest wystarczające do ustanowienia wyższej stawki podatku.

Więcej informacji nt. podatku od nieruchomości znaleźć można tutaj:

http://bip.jeleniagora.pl/contents/50.

W Urzędzie Miasta Jelenia Góra sprawy podatku od nieruchomości prowadzi:

Wydział Finansowy Referat Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Sudecka 29

osoby fizyczne: pokój 28, tel. (75) 75 46 221, (75) 75 46 238

osoby prawne: pokój 39, tel. (75) 75 46 218

e-mail: podatki_um@jeleniagora.pl

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności