Przejdź do treści

Wspieranie przedsiębiorczości

Wspieranie przedsiębiorczości

Pasek-Turystyka.png

Powstanie, rozwój i przetrwanie przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od otoczenia, w którym ono funkcjonuje. Otoczenie to niesie wiele zagrożeń, ale występują w nim również instytucje, które działają na rzecz jego stabilizacji i rozwoju. Ze względu na to, że jedną z najistotniejszych przeszkód rozwoju biznesu w Polsce jest brak zasobów finansowych oraz brak wykwalifikowanych kadr, które potrafiłyby sprawnie zarządzać przedsiębiorstwem, niezwykle ważną role ogrywają instytucje otoczenia biznesu (inaczej: instytucje wsparcia przedsiębiorczości), służące zarówno pomocą kapitałową (wsparciem finansowym), jak i personelem usługowym, doradczym i szkoleniowym. Instytucje otoczenia biznesu to instytucje non-profit, nie działające dla zysku lub przeznaczające zysk na cele statutowe. Podmioty te posiadają bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencyjne niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP.

Na terenie miasta Jelenia Góra działa kilka instytucji zajmujących się szeroko pojętym wspieraniem rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Pomoc skierowana jest zarówno do osób planujących rozpoczęcie własnej działalności, jak i dla już funkcjonujących firm. 

W zakresie wspierania przedsiębiorczości miasto współpracuje z instytucjami wspierania biznesu:

 • Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w tym: 

- Fundusz Pożyczkowy KARR S.A., 

- Centrum Obsługi Partnerów Zagranicznych KARR S.A., 

- Punkt Wsparcia Przedsiębiorców z sektora MŚP KARR S.A., 

- Punkt Wsparcia samozatrudnienia i przedsiębiorczości KARR S.A. 

 • Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze, 
 • Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze, 
 • Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - oddział w Jeleniej Górze, 
 • Zrzeszenie Handlu i Usług w Jeleniej Górze, 
 • Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze, 
 • Rotary Club Jelenia Góra, 
 • Rotary Club Jelenia Góra - Cieplice 
 • Karkonosko-Izerski Klaster Turystyczny, 
 • Polska Fundacja Przedsiębiorczości - oddział w Jeleniej Górze

 

Przedsiębiorcy,

informujemy, że Rada Miejska Jeleniej Góry w dniu 29.04.2020 r. podjęła szereg uchwał w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznych COVID-19 w ramach możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19, w dniu 31 marca 2020r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), w ramach której przyjęte zostały nowe rozwiązania w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji.

Przedmiotowa ustawa wprowadziła w art.15p i art.15q delegację do podjęcia przez rady gmin wyłącznie ulg i zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Ponadto, w dniu 16 kwietnia 2020r. uchwalona została ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w której na podstawie art.73 ust.25-26 wprowadzono do art.15p i 15q nowy ust.2 rozszerzając grupy przedsiębiorców o organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 tej ustawy.

W oparciu zatem o przepisy art. 15p ust. 1 i ust. 2, art. 15q, art. 15zzzf tej ustawy, oraz uregulowania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697), przyjęte zostały przez Radę Miejską Jeleniej Góry nowe rozwiązania w zakresie ulg i zwolnień dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, są to:

 1. uchwała Nr 194.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Uchwała dotyczy zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej należących do określonych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu, w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, za miesiąc kwiecień 2020 r. w którym obowiązywał stan epidemii w związku z SARS-CoV-2;
 2. uchwała Nr 193.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jelenia Góra, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwała przedłuża terminu płatności podatku od nieruchomości wszystkim przedsiębiorcom oraz organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 tej ustawy, będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Jelenia Góra, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, wyznaczając następujące terminy:
  1. osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – termin płatności raty podatku od nieruchomości płatnej do 15 maja 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.
  2. osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w tym spółkom nieposiadającym osobowości prawnej oraz organizacjom pozarządowym, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust.3 tej ustawy – termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych do dnia 15 maja 2020 r. i 15 czerwca 2020 r. przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 3. uchwała Nr 195.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie odstąpienia od dochodzenia czynszu za najem lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez ich najemców działalności, z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii;
 4. uchwała Nr 196.XVIII.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry w sprawie odstąpienia od dochodzenia opłat za dzierżawę gruntów położonych na terenie Miasta Jelenia Góra i nie naliczania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności wobec przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID – 19.

Uchwały nr 195.XVIII.2020 oraz 196.XVIII.2020 weszły w życie z dniem podjęcia, pozostałe zaś weszły w życie w dniu 20 maja br., z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r. (uchwała Nr 194.XVIII.2020) i 1 maja 2020 r. (uchwała Nr 193.XVIII.2020).

Odnośnie zastosowania przez Organ podatkowy, tj. Prezydenta Miasta Jeleniej Góry ulg w zakresie należności publiczno-prawnych informujemy, że tryb postępowania w sprawach podatkowych regulują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r., poz. 900, z późn.zm.). Zgodnie z przepisem art.67a tej ustawy, organ podatkowy, tj. Prezydent Miasta, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

 1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
 3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną,

przy czym na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą można udzielać ulg w spłacie zobowiązań wyłącznie w przypadkach określonych w art.67b. W myśl przepisu art. 67b, Organ podatkowy może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, zarówno w formule pomocy de minimis (pkt 2) w zakresie i na zasadach określonych bezpośrednio w obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach pomocy de minimis, jak również w ramach innych przeznaczeń pomocy (pkt 3).

Warunkiem koniecznym do pozytywnego rozstrzygnięcia wniosku o ulgę w oparciu o art.67a-b ww. ustawy - Ordynacja podatkowa, jest spełnienie przynajmniej jednej z dwóch zawartych w ww. przepisie prawa przesłanek, tj. „ważnego interesu podatnika” lub „interesu publicznego”. Są to tzw. klauzule generalne, charakteryzujące się wysokim stopniem ogólności. Ich konkretyzacja następuje w odniesieniu do każdego podatnika indywidualnie, opierając się o jego osobistą sytuację materialną, bytową i finansową.


Zatem w przypadku ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej (Podatnik musi wskazać rodzaj pomocy publicznej) należy wraz z wnioskiem spełniającym wymogi formalne, przedłożyć:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie Państwo otrzymaliście w roku, w którym ubiegacie się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
 • aktualne zestawienie przychodów i wydatków z prowadzonej działalności gospodarczej (wydruk za ostatni okres rozliczeniowy);
 • oświadczenie o stanie majątkowym.

Powyższe druki są dostępne do pobrania na stronie:

http://bip.jeleniagora.pl/artykul/60/391/informacje-podstawowe-i-formularze

Ponadto informujemy, że składanie wszelkich pism do Organu podatkowego dot. zobowiązań podatkowych reguluje ww. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art.168 tej ustawy, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, wnioski mogą być wnoszone pisemnie, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego ePUAP: /UMJG/SkrytkaESP. Jeśli wystąpią problemy techniczne uniemożliwiające wnoszenie pism w tej formie, w takim przypadku podanie wnosi się w formie pisemnej.

Podanie w formie pisemnej powinno zawierać m.in. co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy. Podanie wniesione pisemnie powinno być podpisane przez wnoszącego. Natomiast podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 1. być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 2. zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 3. zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

Wszelkie informacje dotyczące podatku od nieruchomości dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.jeleniagora.pl/artykuly/50/podatek-od-nieruchomosci

 

oprac: Mariola Szelinger

           Marcin Krzak

Polecane

Jeleniagora.pl © 2012-2018 r. Wykonanie: Agencja Interaktywna Hulio. Polityka Prywatności